پنج شنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تاثیر موسیقی بر مغز

بازدید: 28,197

در مورد موسیقی و جادوی آن از هر دری سخنی رفته است.از فلاسفه و موسیقی دانان گرفته تا فیزیکدان و زیست شناس، تاثیر موسیقی بر روان آدمی از دیرباز مورد مطالعه بشر بوده است . چه در زمان حیات بدوی انسان و چه امروز که به همه چیز از دریچه علم نگریسته می شود. موسیقی بی شک بر روان انسان تاثیر دارد. هم تاثیرات به هنجار و گاه نابهنجار . اینکه تعریف ما از موسیقی چیست یا چه نوع آوایی را موسیقی می دانیم و چه نوع آوایی را نه ، در مجالی دیگر می گنجد.

استفاده در مانی از موسیقی به زمان های کهن و دوران حکومت جادوگران بر می گردد. رد پای این نوع درمان را تا هنوز هم در جوامع بدوی  می توان یافت . اما اینکه موسیقی این تاثیر را چگونه بر انسان می گذارد . سوالی است که دانشمندان علوم مختلف در پی یافتن آنند. در این میان مطالعه تاثیر موسیقی بر مغز در میان مطالعات دیگر پیشتاز است.

موسیقی بی واسطه بر مغز تاثیر می گذارد. تاثیر موسیقی بر مغز به سه طریق صورت می گیرد :

 • تاثیر بر ساختار مغز
 • تاثیر بر بیو شیمی مغز
 • تاثیر بر امواج مغزی

 بررسی هر کدام از این تاثیرات و گشودن ظرایف آن به کتاب یا کتاب هایی قطور ختم می شود . تاریخچه و تحقیقات به عمل آمده و نتایج حاصله که هر کدام از آن ها گوهری گرانبها در این عرصه اند ،می تواند به عمق آگاهی ما بیافزاید .اما به دلیل آنکه نه این مقاله مجال این جولان است نه امکان ادای تام مطلب ،در اینجا ما به اجمال به این تاثیرات می پردازیم. قبل از وارد شدن به مبحث اصلی به طور کلی به مقوله ی علوم اعصاب خواهیم پرداخت . مطالب ارائه شده در این مقاله در واقع ماحصل نگاه همین علم به موسیقی است و در ادامه  به بررسی نحوه ی درک صدا و موسقی توسط مغز اشاره ای می کنیم. هر دوی این مباحث در درک و دریافت مطالبی که درادامه می ایند راه گشا خواهند بود .

نیم نگاهی به علم اعصاب

در این علم به طور معمول چهار مولفه مرتبط با مغز را مورد بررسی قرار می دهند و این چهار مولفه عبارتند از

 • نورون ها و  انتقال دهنده های عصبی
 • ساختار و کارکرد مغز
 • دستگاه عصبی خود مختار
 • دستگاه عصبی عصبی – درون ریز

نورون ها و انتقال دهنده های عصبی

دستگاه عصبی از میلیارد ها نورون تشکیل می شود . هر نورون چهار قسمت اصلی دارد .

 • جسم سلولی
 • چندین دندریت ، دنباله های کوتاه و قطور
 • یک یا چند آکسون با طول متفاوت
 • تکمه های پایانی

 

هر گاه سلول عصبی تحریک می شود . در واقع تکانه ای عصبی ایجاد می شود .این تکانه پتانسیل الکتریکی سلول را تغییر می دهد این تغییر در سراد .این تکانه پتانسیل الکتریکی سلول را تغییر می دهد این تغییر تا انتهای پایانه سلول منتقل می شود . سلول های عصبی به طور فیزیکی به هم هیچ گونه اتصالی ندارند و هر سلول مستقل از سلول دیگر است.میان پایانه انتهایی یک سلول و جسم سلولی دیگر فضایی وجود دارد که آن را سیناپس می نامند.برای آنکه پیام از سلولی به سلول دیگر منتقل شود . پس از تحریک آن و رسیدن پتانسیل الکتریک به انتهاز سلولی به سلول دیگر منتقل شود . پس از تحریک آن و رسیدن پتانسیل الکتریکی به انتهای پایانه ، مواد شیمیایی که ان را انتقال دهنده عصبی یا نورو ترنسمیتر می نامیم به فضای سینا، مواد شیمیایی که ان را انتقال دهنده عصبی یا نورو ترنسمیتر می نامیم به درون سیناپس ترشح می شود . هر ترنسمیتر حاوی پیامی از سلول فرستنده به سلول گیرنده است .که پس از دریافت توسط سلول عصبی گیرند موجب تحریک درپتانسیل الکتریکی سلول گیرنده می شود و همین گرفتن و انتقال پیام باعث انتقال اطلاعات می شود .

دوپامین ،نور اپی نفرین، سرتونینو گاما – آمینو بوتریک اسید(GABA ) از جمله انتقال  دهنده های عصبی معروف هستند.

ساختار و کار کرد مغز

مغز در پوشش محافظتی جمجمه قرار دارد. اگر مغز را از بالا نگاه کنیم  شکاف عمیقی آن را به دو نیمکره تقسیم کرده است. این دو نیمکره ( نیمکره چپ و راست) به کمک دسته ای از تار های عصبی به نام جسم پنبه ای به هم متصل اند . قشر مغز بسیار چین خورده است .  هر نیمکره را بر اساس شکاف های عمیقی که در ان وجود دارد به ناحیه ها یا لوب های مختلف تقسیم می کنند. لوب پیشانی ،لوب آهیانه ،لوب گیج گاهی و لوب پس سری از این جمله اند .

 

دستگاه عصبی خود مختار

این دستگاه به غدد درون ریز ،قلب و ماهیچه های صاف که در جداره رگ های خونی ،معده ف روده ها ،کلیه ها و اندام های دیگر دیده می شوند عصب دهی می کند. خود این دستگاه به دو بخش تقسیم می شوند . دستگاه عصبی سمپاتیک و دستگاه عصبی سمپاتیک تقسیم می شوند که به طور معمول عکس هم دیگر عمل می کنند .

 سمپایک                                                              پاراسمپاتیک

مردمک را گشاد می کند                                          مردمک را تنگ می کند

ترشح بزاق را تحریک می کند                                   ترشح بزاق را تحریک می کند

ضربان قلب را بالا می برد                                         ضربان قلب را کند می کند

……..

دستگاه عصبی درون ریز

تحریک این دستگاه باعث ترشح در هورمون ها می شود .محور HPA که در برابر فشار روانی تحریک می شود و موجب رها سازی هورمون کورتیزول می شود . در حیطه عملکرد این دستگاه قرار دارد. کورتیزول را هورمون فشار روانی می نامند.

ما چگونه موسیقی را می شنویم

در اطراف ما همواره صدا های مختلفی شنیده می شود. صدا ها با ایجاد فشار در هوای اطراف ما موج ایجاد می کنند.این امواج به بدن ما میرسند.امواج صدا با فشار از طریق کانال گوش به استوانه گوش می رسند. در این جا انرژی صوتی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود . امواج به پرده گوش بر خورد می کند . پرده گوش به چند استخان کوچک و لرزان به نام استخوانچه گوش میانی مرتبط است .پرده گوش هم تقویت امواج و هم محافظت از گوش را به عهده دارد.اتخوانچه ها صدا را به گوش داخلی قسمت حلزونی گوش قرار دارد که با عصب هایی به نام پرزهای عصبی پوشانیده شده است . هر بخش از پرزهای عصبی با فرکانس های خاصی مرتعش می شوند بنابر این فرکانس های مختلف پرزهای عصبی مختلف را مرتعش می کنند .به طور معمول 4000 عدد از این پر زها در هنگام دریافت صدا مرتعش می شوند و به سلول های عصبی در مغز پیام می فرستند. در مرحله ای که فرکانس های مختلف پرز های مختلف را فعال می کنند در واقع انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد . یعنی تحریک پرز های عصبی باعث انتقال پیام از گوش به مغز می شوند . به طور میانگین گوش انسان در گستره 2000 تا 5000 هرتز بیشترین حساسیت شنوایی را دارد و فرکا نس های بیشتر و کمتر نیاز به فشار صدای بیشتری جهت شنیدن دارند.

 

راه ارتباطی مغز و گوش دو طرفه است به این معنی که گوش پیام هایی را به مغز می رساند و مغز پیام هایی را به گوش منتقل می کند . بدین صورت است که صدا های  آشنا از نا آشنا باز شناخته می شوند.

به طور معمول الگوی یک اهنگ مانند ساختار هارمونیکی ، سرعت ، ریتم ،طنین و کیفیت در نیم کره راست تشخیص داده می شود در حالی که تغییرات ناگهانی در بلندی و کوتاهی صدای آهنگ و اشعار و ترانه های آن در نیمکره ی چپ پردازش می شود .

در زیر به خلاصه ای از مناطق مختلف مغز که در هنگام شنیدن موسیقی فعالند اشاره می کنیم:

گوش کلی به موسیقی                             نیمکره چپ – کورتکس شنوایی

تن موسیقی                                            نیم کره راست – کورتکس شنوایی

طنین موسیقی                                        نیم کره راست

ملودی                                                    نیمکره راست

ریتم                                                       مخچه – پشت نیمکره چپ

قطعات آشنای موسیقی                            نیمکره چپ – منطقه گیجگاهی

یادآوری نام اهنگ                                     نیمکره چپ

تمرکز روی شعر و ترانه                               نیمکره راست

نواختن موسیقی                                    مخچه ، نیمکره راست

به طور کلی در هنگام شنیدن موسیقی با توجه به نوع موسیقی و شنونده قسمت های مختلف مغز فعال است. ولی به طور کلی هر دو نیمکره ی مغز در شنیدن موسیقی فعال می باشند. در مغز مناطق و سیستم های پردازشی جداگانه ای را برای زبان محاوره ای و موسیقی وجود دارد. و این مهم با مطالعه بیماری هایی مانند آمیوزیکا (Amusica) که در آن فرد قادر به تکلم است ولی قادر به درک موسیقی نیست یا آفازیا (aphasia  ) که بیمار قادر به تکلم نیست ولی موسیقی را درک می کند قابل نتیجه گیری است.در صورتی که نیمکره راست مغز دچار سکته یا بیماری شود شناساییو پردازش طنیتن صدا نیز دچار مشکل می شود و مغز صدا ها را از هم تشخیص نمی دهد.

تاثیر بر ساختار مغز

از ده سال پیش تاکنون گروه های تحقیقی متعددی در سراسر جهان تأثیر موسیقی بر مغز انسان را مورد بررسی قرار داده و با مقایسه مغز نوازندگان و افراد عادی به نتایج شگفت آوری دست یافته اند. تغییرپذیری ساختار و شکل مغز کودکان و حتی بزرگسالان با کمک صوت و ریتم از مهمترین این یافته هاست.
البته نوع موسیقی در این مورد نقش بسیار مهمی دارد.موسیقی کلاسیک موجب برانگیختن و فعالیت همه ی قسمتهای مغز می‌شود درحالی‌که موسیقی پاپ کمتر چنین تأثیری را داراست.
به ویژه در مغز نوازندگان حرفه‌ای به‌دلیل شروع زودهنگام و طولانی‌مدت فعالیتهای موسیقایی ویژگیهای آناتومی خاصی دیده می‌شود.
معاینات و بررسیهای متعدد از مغز نوازندگان حرفه‌ای نشان می‌دهد که ماده خاکستری مخچه و ناحیه شنوایی مغز آنان نسبت به افراد غیر موزیسین بیشتر است.
در مغز نوازندگان سازهای زهی و پیانو هم بخشهایی که مسئول کنترل حرکات دست هستند ۴۰ درصد رشد بیشتری دارند. همچنین جسم پینه‌ای مغز نوازندگانی که قبل از سن ۷ سالگی شروع به فراگیری ساز نموده‌اند بزرگ‌تر از سایرین است. از این رو بین دو نیم‌کره و بخشهای مختلف مغز آنان ارتباط و هماهنگی بیشتر و بهتری برقرار می‌شود.
هر یک از دو نیم‌کره مغز وظایف متفاوتی بر عهده دارد. نیم‌کره چپ مسئول تجزیه و تحلیل مسائل و مرکز تعلیم است و نیم‌کره راست احساسات، تخیلات و قدرت ابتکار را هدایت می‌کند. برای استفاده از کل پتانسیل مغز می‌بایست هر دو نیم‌کره با هم هماهنگ باشند.
بر اساس تحقیقی که توسط آلتن مولر از انستیتو پزشکی و فیزیولوژی موسیقی در هانوفر و مارک بانگرت از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد انجام گرفته است، بخش شنوایی و بخشهای حرکتی مغز نوازندگان پیانو کاملا‌ً با یکدیگر مرتبط‌اند به‌طوری‌که تحریک یکی از این دو بخش موجب برانگیختن دیگری می‌شود.
اسکنهای متعدد و الکترو انسفا لوگرافی (eeg) از مغز نوازندگان حرفه‌ای پیانو نشان می‌دهد که تنها حرکت دست نوازنده بر روی کلاویه‌ها موجب فعال شدن ناحیه شنوایی مغز می‌گردد و بالعکس شنیدن قطعات موسیقی باعث تحریک قسمتهای حرکتی می‌شود.
حتی انگشتان دست برخی از نوازندگان با شنیدن ملودیهای خاصی بی‌اراده حرکت می‌کند. بین این دو ناحیه از مغز نوازندگان مبتدی هم در اولین جلسه و پس از ۱۰ دقیقه تمرین ارتباط موقتی ایجاد می‌شود که با افزایش تعداد جلسات تثبیت می‌گردد.
البته هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست که آیا تمرینات موسیقی عامل ایجاد این ویژگیهاست و یا اینکه ساختار مغز نوازندگان از هنگام تولد با دیگران متفاوت است و این تفاوتها زمینه موفقیت آنان در موسیقی را فراهم می‌سازد.
تمرینات موسیقی همچون نیروی بازدارنده‌ای مانع از بین رفتن سلولهای عصبی در سنین بالا می‌شود. حتی اگر فردی تازه در سن ۸۵ سالگی شروع به فراگیری ساز نماید سلولهای مغز او ترمیم و بازسازی می‌شود و قدرت حافظه و استنتاجش افزایش می‌یابد.
در تحقیقی به منظور بررسی اثرات موسیقی بر مغز و رد این فرضیه که نه موسیقی بلکه خانواده و محیط رشد کودک موجب افزایش کارآیی مغز و ضریب هوشی می‌شود، کودکانی از محلات فقیرنشین برلین و از خانواده‌هایی بدون پیشینه فرهنگی غنی مدت شش سال به طور منظم و مداوم در مدرسه تحت آموزش موسیقی قرار گرفتند. در لس‌آنجلس نیز در دانشگاه کالیفرنیا تحقیقی مشابه انجام گرفت.
نتایج هر دو بررسی تأثیر مثبت موسیقی بر مؤلفه‌های ضریب هوشی و قدرت تخیل فضایی‌ ـ زمانی انسان را تأیید نمود.
در آزمایشی دیگر در دانشگاه هنگ کنگ‌، ۴۵ نوازنده ارکستر بین سنین ۶ تا ۱۵ سال از لحاظ قدرت حافظه و به یادسپاری کلمات مورد بررسی قرار گرفتند. محققین پی بردند که کودکان نوازنده نسبت به هم‌سالان غیر نوازنده خود به مراتب لغات بیشتری را به خاطر می‌سپارند و هر قدر زمان عضویت آنان در ارکستر بیشتر است در این زمینه موفق‌ترند.
پس از یک‌سال با انجام مجدد این آزمایش مشخص شد که توانمندی حافظه کودکانی که هنوز نوازنده ارکستر هستند نسبت به سال گذشته افزایش یافته است درحالی‌که حافظه کسانی که از ارکستر جدا شده‌اند در همان سطح باقی مانده است.

تاثیر موسیقی بر نورو شیمی مغز

منظور از نوروشیمی تاثیری است که موسیقی بر انتقال دهنده های عصبی  و همچنین ترشح هورمون های درون ریز مثل کورتیزول دارد ، می باشد.

بر طبق تحقیقات به عمل آمده موسیقی موجب

افزایش تولید آندروفین

افزایش سطح ملاتونین

افزایش سطح نور اپی نفرین و اپی نفرین

تحریک ترشح اوپیویید ها و در نتیجهآزاد سازی دوپامین ا

افزایش سطوح پلاسمایی هورمون اکسی توسین

می شود.

هر کدام از عملیات یاد شده به نوعی در افزایش سطح آرامش روانی و کاهش استرس نقش فعالی دارند. در یک مطالعه برای بیست بیمار آزایمری مرد به مدت یک ماه ، هفته ای 5 روز و روزی سی دقیقه موسیقی پخش شد . سطح ملاتونی اپی نفرینن  و نفرین در طول این مطالعه افزایش یافت . این تاثیر به طرز شگفت انگیزی بر آرامش و کاهش استرس بیماران نمایان بود . از جهت دیگر افزایش هر یک از انتقال دهنده های فوق موجب افزایش سطح ایمنی بدن نیز می شوند. همانگونه که می دانیم سیستم ایمینی ما تحت تاثیر منفی استرس های مزمن قرار دارد .استرس نه تنها سلول های مغز را از بین می برد بلکه باث تضعیف و زوال حافظه می گردد.

در مطالعاتی دیگر نشان داده شد که موسیقی می تواند سطح کورتیزول بدن و ایمونو گلوبین  را که هر دو برای سلامتی مهم هستند را تنظیم کند . ناگفته نماند که موسیقی های مختلف تاثیرات متفاوتی بر مغز می گذارند . موسیقی های آرام موجب افزایش دوپامین و سرتونین می گردند  و موسیقی هایی با ریتم تند مثل هوی متال باعث افزایش کورتیزول در سطح بدن میشوند . اینکه چه نوع موسیقی را در چه زمان گوش کنیم از جمله مواردی است که باید با مشورت متخصصین و مطالعه صورت پذیرد .

تاثیر بر امواج مغزی

   همانگونه که می دانیم مغز ما در تمامی لحظات در حال فعالیت می باشد . فعالیت مغز را به گونه های متفاوت مورد بررسی قرار می دهند . این مطالعات با توج به تاثیراتی است که از مغز دریافت می کنند . یکی از را های مطالعه مغز مطالعه امواج مغزی است.طبق مطالعات و الکترو انفالوگرام های دریافت شده از مغز 4 نوع موج را در موقعیت های مختلف برای مطالعات و الکترو آنسفالوگرام های دریافت شده از مغز 4 نوع موج در موقعیت های مختلف فعالیت مغز ثبت شده است .

امواج بتا  :امواج  بالای14 سیکل در ثانیه

در این موقعیت مغز فعال است و در وضعیت هوشیاری عادی به سر می‌برد. امواج مغز در این موقعیت بین 13 تا 25 بار در ثانیه مرتعش می‌شوند برای ایجاد این موقعیت از مغز می‌توان از آهنگ‌های تند و رقص گونه استفاده کرد.

امواج آلفا :امواج بیت 7 تا14  سیکل در ثانیه

در این موقعیت مغز در حالت آرام به سر می‌برد می‌توان توسط موسیقی این موقعیت را در طول روز ایجاد کرد در این موقعیت معمولا چشم‌ها بسته هستند و رویاهای روز به وجود می‌آیند امواج مغز در این موقعیت بین 8 تا 12 بار در هر ثانیه مرتعش می‌شوند این موقعیت از مغز را می‌توان توسط آهنگ‌های خیلی ملایم و آرام ایجاد کرد

امواج تتا : امواج بین 3 تا7  سیکل در ثانیه

 موقعیت تتا که بطور عمده در منطقه گیجگاهی و آهیانه مغز ایجاد می‌شود موقعیت خلاقیت مغز است امواج مغز در این وضعیت بین 4 تا 7 بار در ثانیه مرتعش می‌شوند. هوشیاری مغز در این وضعیت بین خواب و بیداری است آهنگ‌هایی که بتوانند این موقعیت مغزی را حفظ کنند معمولا خیلی آرام هستند و معمولا با سرعت خیلی پایین اجرا می‌شوند .

امواج دلتا: امواج زیر 3   سیکل در ثانیه

در این موقعیت که تعداد ارتعاشات امواج مغز بین 1تا 3 بار در ثانیه است موقعیت خواب عمیق مغز است در این موقعیت، تنفس عمیق، سطح و فشار خون، ضربان قلب و دمای بدن به حداقل خود می‌رسد آگاهی و هوشیاری در این وضعیت در پایین‌ترین میزان است که موسیقی اثر چندانی بر روی مغز نمی‌گذارد .

با کمک موسیقی می توان هر یک از حالت ها و امواج  را در مغز ایجاد نمود. این امواج در وضعیت سلامت فرد قابل دریافت است . اگر فرد بیمار باشد امواج مغزی در وضعیت نرمال نمی باشند . که برای هماهنگ کردن امواج مخ با موقعیت نرمال آن ها می توان از موسیقی یاری جست.

 برای این کار که به آن موسیقی درمانی مغز نیز می گویند فرد در حالت آرام قرار می‌گیرد و در آن حالت امواج مغز او بصورت نوار مغزی به مدت پنج دقیقه ثبت می‌شود. اطلاعات ثبت شده به آزمایشگاه فرستاده می‌شود و در آنجا فایل‌های نوار مغزی با فایل‌های موسیقی تطبیق داده می‌شود سپس بعد از تنظیم، از آن برای درمان استفاده می‌کنند . درمان به اینصورت خواهد بود که با کمک هدفون های استریو موسیقی که متخصصان برای بیمار تجویز کرده اند را برای او پخش می کنند .زمان و مقدار آن را متخصصان تیین می کنند .

در پایان ذکر این نکته ضروری است که اگر چه ما تاثیرات موسیقی بر مغز را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دادیم اما ممکن است انچه در عمل اتفاق می افتد بدین گونه نباشد .بدین معنا که تاثیری که موسیقی بر ساختار مغز می گذارد به طور همزمان نوروشیمی مغز را نیز متاثر می کند و امواج مغزی رانیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .

مطالعات علوم اعصاب هنوز جوان است . اما یافته های تا کنون این علم حاکی از آن است که بسیاری از پدیده های مرتبط با رفتار انسان را می توان با آن تبیین نمود .

پایان

ابراهیم شاکری

منابع:

پینل جان ،روانشناسی فیزیو لوژیک ،مهرداد فیروز بخت،نشر ویرایش،1387

خداپناهی محمد کریم، روانشناسی فیزیولوژیک ،نشر سمت،1380

میلیگان جک ، قدرت موسیقی و آواز ،آذر عمرانی ،نشر ویرایش 1388

جنسن اریک، چگونگی تاثیر موسیقی بر مغز ،آذر عمرانی ،نشر ویرایش، 1386

باسانو مری ،شفا با کمک موسیقی ،آذر عمرانی ،ارسباران 1383

لی ،اچ ام میتو، موسیقی و سلامتی ،آذر عمرانی ارسباران 1384

همچنین ببینید

پاپی

درآمدی خود کاوانه به مقوله ی خودکشی

             عابدین پاپی نام این نوشتار را نه می توان مقاله نامید و نه گفتاری ...

۴۳ دیدگاه

 1. با سلام
  اطلاعاتتون بسیار خوب و باارزش بود
  من دارم روی تاثیر موسیقی و صوت قرآن ، امواج آلفا و آموزش کودکان کار می کنم
  اگه اطلاعاتی راجع به اینک که مثلا خواندن قرآن با صوت مثل موسیقی ملایم ایجاد میکنه یا نه، دارین
  متشکر می شم در اختیارم بگذارید
  با تشکر

  • بهترنبودکمی هم ازمضرات موسیقی های هیجان انگیز وتاثیر مخرب آن برسیستم عصبی مغز وقلب انسان می نوشتید؟

   • لزوما هر هیجانی مضر و هر موسیقی پر هیجانی خطرناک نیست
    افراط در هر عاملی باعث بروز بیماری یا مشکل است…
    فی نفسه همان خالق زیبای جهان
    خود به این قائله عشق و هنر معتقد است

   • سلام حق با شماست. در این مقاله تنها از یک بُعد به موسیقی نگاه شده است از تأثیرات منفی موسیقی بر روح و جسم و اخلاق سخنی به میان نیامده است. شاهد صحت و سقم این مقاله مطالعۀ زندگی موسیقی دانان است. بسیاری از آنها دچار بیماری های روحی و جسمی و اخلاقی شده اند. مثلاً در مورد ریشارد واگنر یکی از مشاهیر موسیقی اینگونه نوشته اند: «واگنر پس از توقفي در پاريس به زوريخ رفت. در پاريس به دنياي هنر چنان بدگمان شد و از قيودي که مجبور بود بر گردن بيندازد چنان وحشت کرد که به دردهاي عصبي شديد مبتلا شد که چيزي نمانده بود جانش را بگيرد. دوباره به سراغ «دريونگه زيگفريد» رفت و به گفتۀ خودش سخت شادمان شد:
    «اما به خاطر اينکه نميتوانم خود را وقف چيزي جز موسيقي کنم تيره بختم. ميدانم که از چشمة پندارها آب مي‌نوشم و امّا تنها چيزي که ارزش دارد واقعيت است. سلامتي ندارم و اعصابم هر دم ضعيفتر ميشود. زندگي‌ام که سراسر در تخيل گذشت و خالي از اعمال بود، چنان فرسوده ام ميکند که فقط با وقفه هاي مکرر و استراحت‌هاي طولاني قادرم کار کنم، و گرنه مکافاتم رنج‌هاي دراز و دردآلود خواهد بود… بسيار تنهايم. خيلي وقتها آرزوي مرگ ميکنم.» منبع: کتاب موسیقی دانان امروز، ص 81، نوشته رومن رولان، ترجمۀ رضا رضایی، مؤسسۀ انتشارات مشعل، 1369.
    این یک مورد به عنوان نمونه بود. اغلب موسیقی دانان دچار اینگونه بیماری ها بوده اند. حتی در مورد روبرت شومان نوشته اند که او دیوانه شد: «سال1853 از سخت‌ترين سالهاي عمر شومان بود. بيماري عصبي او شدت يافت. حس بينائي و شنوائي او مختل شد و قدرت تكلم را از دست داد…
    شومان به كلي ديوانه شده بود. به دستور پزشك او را به آسايشگاه ايدنيخ نزديك شهر بن بردند… حتي در آن دقايق سخت هم شومان آثاري به وجود آورد. ولي عاقبت اطباء از ديد و بازديدش منع كردند و شومان در حالي كه زن خود را بر بالين خود نمي‌شناخت در 29 ژوئيه 1856 زندگي را بدرود گفت و در بن، شهري كه بتهون به دنيا آمد، به خاك سپرده شد.» منبع: تاريخ موسيقي، سعدي حسني، ج2، ص 18. با این همه فکر می کنید موسیقی کارکرد مغز را بهبود می دهد؟
    مواظب باشیم فریب نخوریم. همانطور که ابلیس پدربزرگ ما حضرت آدم را فریب داد!!!!!!!

 2. مشتاقانه منتظر مقاله هاي ديگه شما هستيم

 3. کارتون عالی استاد مثل همیشه ، تحقیقاتی که انجام میدید مفید بوده .و مورد استفاده من قرار گرفته و کارمد بوده .
  خدا قوت

 4. با سلام
  مطالب بسيار خوبي بود بخشي از كنجكاوي هاي مرا براورده نمود.
  سوالي به ذهنم رسيد :
  اگر بجاي كلمه موسيقي ،كلمه صوت ، كلام ؛و … يا هر نوع شنيدني را قرار دهيم آيا ميتوانيم مطالب ارائه شده راتعميم دهيم؟
  هرچند جوابي كوتاه بدهيددر حق اينجانب لطف نموده ايد.
  متشكرم

 5. سلام داداش .مقاله ات عاليه .با اين كه قهرم ولي ميگم سال نو مبارك .سال خوبي داشته باشي .به خواهر كوچيكه وبجه ها كه جمعتون جمع سلام برسون .

 6. یکمش دزدی بود
  —————————–
  عقربه :
  منتظر مشخص کردن قسمتهای دزدی!!! شده هستیم.

 7. احسنت استاد شاکری واقعا مطالب خوب و مفید بود من همیشه میگم دنیاهو اقای شاکری

 8. خیلی عالی بود استاد متشکرم از شما

 9. اینقدر …. گفتی خودت فهمیدی اصلا چی گفتی….خوب معلومه موسیقی ادم را شاد میکنه.
  گر دف و چنگ و نی و تار نبود گر زن و باده مددکار نبود
  همه از غصه ورم میکردیم زحمت از بزم تو کم میکردیم
  آخدا گوش اینک سخنی

 10. درود ابراهیم
  عالی و پر بار مثل همیشه

 11. عالی بود خیلی ممنون

 12. سلام
  مقاله تون عالی بود
  لطفا درباره موزیکهای psychadelic یا روانگردان توضیح بدید. ممنون

  • از مسئولین عقربه میخوام این موضوع که علی جان اشاره کرد رو جدی بگیرن. مساله زیبایی رو اشاره کردن… و مطلب فارسی متاسفانه ازش نیست.
   ولی سخنی با شما علی جان، معنی psychedelic لزوما روان گردان نیست. استایلی از موسیقی که شبیه ساز ادراک و پندار برای شنونده است و درگیر چشم سوم افرادست تا احساسات سطحی

 13. سلام
  خيلي مطلب قشنگي بود. فقط من سوال داشتم. معلم ما امروز ميگفت بعضي از موسيقي ها باعث از بين رفتن سلول هاي خاكستري مي شوند. براي همين در اين مورد تحقيق كردم. مي خواستم بدونم آيا نوع خاصي از موسيقي وجود دارد كه باعث تخريب مغز شود؟ ممنون ميشم اگر به ايميلم جواب بديد.

 14. با سلام
  فوق العاده بود و به چند تا از سوالام جواب داد

 15. با سلام. آیا میتوان این مقاله را بهصوت قران بر مغز تعمیم داد.

 16. اقا خدا خیرت بده …. کارمو راه انداختی …. از ته دل گفتما …
  به پایان نامه م خیلی کمک کرد …
  مرسی

 17. سلام من موسیقی کار میکنم و ساز هم میزنم این مقاله خیلی جالب بود و به من کمک کرد …..ممنون

 18. خیلی خیلی سپاس و ممنون بابت اطلاعات مفید وتخصصیتون

 19. آقا ممنون, فکر کنم با مدیتشن بشه این بخشهای که سالها بی استفاده مونده رو راه انداخت مخصوصا برای کسانی که می خواهند ساز بزنند.

 20. سلام مطلبتون ظاهرا خیلی علمیه ولی گویا با نوشته های دیگه ای که دراین باره هست 180درجه تناقض داره چرا؟

 21. خیلی به تحقیقم کمک کرد مرسی

 22. سلام .مقالتون عالی بود . من دانشجوی کار شناسی ارشد ادبیات کودکان و نوجوانان هستم وروی نقش موسیقی در پرورش خلاقیت کودکان کار میکنم خواهش میکنم اگه میتوانید در این زمینه به من منابعی رو معرفی کنید .

 23. سلام مقاله در مورد موسیقی و خلاقیت ندارید؟ مرسی

 24. سلام خیلی ممنون از مقاله تون خیلی بهم کمک کرد .اگر براتون مقدور رفرنس های انگلیسی مقاله تون برام ایمیل کنید.

 25. با سلام و خسته نباشید .
  مطالبتون خیلی ارزشمند بود اما کم.
  برای انجام پروژه ای نیاز به اطلاعاتتون در مورد موسیقی و کنترل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک دارم . اگه میتونید کمکم کنید

 26. دست مریزاد استاد…
  تو دوره ای که غیر منصفانه از هر طرف داره به هنرمند و هنر(خصوصاٌ موسیقی) حمله میشه و دست و دهن هنرمندای واقعی رو بستن تا نااهل ها تاخت وتاز کنن،گل کاشتین…
  قلم تون پایدار.

 27. من عاشق موسیقی ام
  در ضمن موضوعات علمی این مقاله هم جالب بود و هم مرتبط با رشته من که روانشناسیه . خب شما هم تشریحتون فیزیولوژیک بود.
  به هر حال، خیلی عالی بود ، سپاس
  من مطمئنم سالهای اینده نتایج شگرفی در باب موسیقی و تاثیرات آن بر مغز وسلامت و… خواهیم شنید …
  ————————————-
  عقربه :
  ضمن سپاس از حضورتان،
  بخش “موسیقی” عقربه, که تنها در دو سه شماره به روز شده بود, از شماره27 کلید تازه ای خورده و می خواهد به یکی از بخشهای ثابت “عقربه” تبدیل شود….
  حضور امثال شما (به خصوص با نظرهای انتقادی و بدون تعارفتان) می تواند سرمایه ای باشد برای مانایی.

 28. به نظرمن موسیقی بیش تر از منافع اشکارش مضرات بسیاری دارد که به تحقیقات بیش تری نیازمنداست. وقطعا باید توجه کرد که چرا اسلام موسیقی را در مواردی حرام کرده.وما نبایدبه تحقیقات دانشمندان غربی اکتفا کنیم.چرا که انها همیشه یک قدم عقب تر بوده وما که همیشه دوقدم جلو بوده ایم خودرادر پس انها دیده ایم.

  • مطلب شما درست است. دستورات اسلام چون از طرف خالق انسان است، هیچ گونه اشتباهی در آن رخ نمی دهد. ولی بسیاری از نظرات به اصطلاح دانشمندان پس از چند صباحی توسط عده ای دیگر از آنها اثبات می شود که اشتباه بوده است.
   برای همین ما عقل خود را به دست چنین افرادی نمی دهیم. عقل خود به دست آفرینندۀ عقل می دهیم که هیچ اشتباهی در آن نیست. بنابراین هرچه او گفت برای انسان ضرر دارد را با کمال میل می پذیریم. مطالعه سرگذشت مشاهیر موسیقی نشان می دهد که اغلب آنها دچار بیماری های روحی و روانی و جسمی بوده اند. در کتاب موسیقی و افسردگی در مورد شیوع افسردگی در موسیقی‌دانان می‌نویسد:
   «ويلهم لانگ اشبام و ولفرام كورت در كتاب خود تحت عنوان «نبوغ، جنون، شهرت» نام تعدادي از موسيقيدانان را كه مبتلا به افسردگي بوده اند، به عنوان موارد شاخص ذكر ميكنند.
   گزارش شده كريستيان شوپارت آهنگساز نه چندان مشهور آلماني به وسيلۀ اختلال افسردگيِ خود بيمار انگاري خود در جهت خلق آثار خود برانگيخته مي شده است.
   گتانو دونيزتي، مشهور به ابتلا به سردرد و افسردگي است.
   در ميان مشكلات روحي روبرت شومان هر دو مؤلف نقش مهمي براي افسردگي قائل هستند.
   در مورد فرانس ليست به افسردگي اشاره ميكنند كه در سن 20 سالگي، ماهها وي را آزار داده است.
   ريچارد واگنر از ملانكولي و يك اختلال افسردگي- شيدائي رنج ميبرده است.
   يوهان برامس مبتلا به افسردگي مقاوم بوده و چايكوفسكي در تمام طول عمر درگير يك افسردگي شديد بوده است.
   و در اختلالات پيچيدهاي كه ماركس رگر داشته، افسردگي سهم عمدهاي را به خود اختصاص مي داده است…
   علاوه بر اینکه اثبات شده که موسیقی افسردگی را 8 برابر می کند. منبع آن:.http://www.irannaz.com/news_detail_15387.html

 29. سلام دوست عزیز اقا یا خانم سی و یک .
  1- کاشکی به همین راحتی که ایراد می گیریم از تحقیقات دیگرون( به اصطلاح غربی ها) اهل پژوهش و تحقیق هم بودیم.
  2- کاشکی اونقدر به گفته هامون مطمئن بودیم که نیازی به اسم مستعار نداشته باشیم
  3- در تحقیقات علوم انسانی در جهان معاصر عقبیم در علوم عقلی عقبیم ،متدولوژی علمی مورد استفاده نداریم. متکی به نقلیم.
  4 – ما پیشگام بودیم ولی مثل خرگوش قصه ها بر اساس نازیذن به خود از همه لاکپشت های دیروز و فانتم های امروز لاکپشت تریم
  5- یه بار دیگه مقاله رو بخونین مطمئنن متوجه می شین که چیزی خلاف نظریات اسلامی تو اون نیست

  • علی سلام.من نام مستعار رو به این خاطر انتخاب کردم که علاقه ای به نوشتن اون در فضای مجازی ندارم. درضمن اگرشما انقدر به مسائل واحوال دین اگاهین که مطمئن هستید هیچ چیز غیر تطابق با اسلام نداره مطمئنا در اشتباهین. چون حتی اونایی که در اسلام خبره هستن به این باور که هنوز خیلی بیشتر جای کسب اطلاع در اسلام هست. ازشمادرخواست تحقیق بیشتردارم. ممنون از انتقادتون…

 30. مطالب جالبی بود
  ولی خواهشا تاکید کنید که به کلاس موسیقی هم برن
  چون واقعا به ذهن آرامش میده
  با تشکر

  • سلام آرامش واقعی فقط در سایه ذکر و یاد خدا ایجاد می شود.
   الا بذکر الله تطمئن القلوب
   آرامشی که موسیقی به انسان می دهد آرامش کاذب است. همانطور که در دهان نوزاد گرسنه به جای شیر مادر پستونک می گذارند تا آرام شود. موسیقی نیز دقیقاً همینگونه به انسان آرامش می دهد.

 31. سلام
  این فقط یک مقاله ی علمی هست و هیچ ربطی به مسائل دینی ( نقض یا اثبات بخشی از قوانین اسلام) توش دیده نمیشه و اگر بشه بوسیله ی موسیقی سطح هوشیاری افراد و یا عملکرد مغز رو افزایش داد بسیار عالی میباشد .
  عجیبه که هر جایی صحبت از هوش و افزایش دانایی و درک افراد میشه یک عده به اسم اسلام فورا شروع به جبهه گیری میکنند ! و تا جایی که من از اسلام فهمیدم خود پیامبر و ائمه بزرگترین اندوهشون جهل مردم بوده پس چرا شما جناب محمد و سی و یک در مقاله ای که در مورد تاثیر موسیقی روی عملکرد مغز هست و امید به افزایش عملکرد آن بوسیله موسیقی رو مطرح میکنه رو مورد بیمهری قرار میدید ! مگر نه اینکه اسلام غنا و لهویات رو حرام میدونه پس لطفا برای اسلام نقش دایه مهربانتر از مادر رو بازی نکنید!
  همچنین اگر موسیقی چنان که شما فرمودید میبود خداوند از صوت و لحن موسیقایی الفاظ قرآن بهره نمیبرد و شاید حتی قصد دارید این موضوع که سراسر قرآن با موسیقی بسیار زیبایی عجین شده رو هم انکار کنید!!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>