شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸

شمارگان اخیر

مهر, ۱۳۹۰

 • ۲۱ مهر

  نشریه الکترونیکی عقربه<شماره یکم>

  1

  سخن سردبیر از عقربه تا عقربه                        فراز بهزادی شعر شاپور احمدی منیره حسینی زری شاه حسینی حسین علیزاده داوود مالکی محمد محمدی نقد و نظر پرونده منوچهر آتشی وجه نامکشوف شعر آتشی         گفتگو با منصور پایمرد آتشی به روایت سمیرا سید خشک بیجاری جهان شعری آتشی و ویژگیهای آن                   سعید ...

شهریور, ۱۳۹۰

 • ۱۹ شهریور

  نشریه الکترونیکی عقربه<شماره صفرم>

  شماره صفرم

  فهرست مطالب: سخن سردبیر: عقربه به وقت دیوانگی _ فراز بهزادی شعر(به ترتیب حروف الفبا): احمد رضا احمدی مسعود احمدی عابد اسماعیلی علی باباچاهی رجب بذرافشان بهزاد خواجات  م.ع.سپانلو افشین شاهرودی علی رضا عباسی شیوا فراز مند علی قنبری کورش کرم پور سامر نبی بخش آرش نصرت الهی گفتگو گفتگوی ...