شنبه , ۲۹ تیر ۱۳۹۸

شمارگان اخیر

شهریور, ۱۳۹۰

  • ۱۹ شهریور

    نشریه الکترونیکی عقربه<شماره صفرم>

    شماره صفرم

    فهرست مطالب: سخن سردبیر: عقربه به وقت دیوانگی _ فراز بهزادی شعر(به ترتیب حروف الفبا): احمد رضا احمدی مسعود احمدی عابد اسماعیلی علی باباچاهی رجب بذرافشان بهزاد خواجات  م.ع.سپانلو افشین شاهرودی علی رضا عباسی شیوا فراز مند علی قنبری کورش کرم پور سامر نبی بخش آرش نصرت الهی گفتگو گفتگوی ...